ลำดับ วัน/เดือน/ปี ชื่องาน สถานการณ์ จังหวัด
1 13-14 ส.ค. แข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 9 ประจำปี 2554ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
19/08/ แถลงข่าวประเพณีเรือยาว อบต.น้ำพุ จ.ราชบุรี
สสส./ Thai PBS  สมุทรสาคร
2 20-21 ส.ค. แข่งขันเรือยาวประเพณี เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่  (ปลอดเหล้า – เบียร์) สสส./Thai PBS มุกดาหาร
3 27-28 ส.ค. การแข่งขันเรือยาวประเพณีลำน้ำปิง กำแพงเพชรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2554…..
29/08 บทเรียนงานแข่งเรือยาวประเพณี
28 /08 โพล์สำรวจประเพณีแข่งเรือ

25/08 เตรียมเฝ้าระวังงานแข่งเรือ (พื้นที่จุดเสี่ยง)
สสส./Thai PBS กำแพงเพชร
4 8 ส.ค. งานประเพณีแข่งเรือ “ทานก๋วยสลากห่อข้าวดำดิน” บ้านฝายมูล“นัดเปิดสนาม อำเภอท่าวังผา” สสส. อ.ท่าวังผา น่าน
5 3-4 ก.ย. การแข่งขันเรือยาวประเพณีเขื่อนไม้เต็ง  ประจำปีงบประมาณ  2554
04/09 ถ่ายทอดสดการแข่งขันเรือปลอดเหล้า…
สสส./Thai PBS ราชบุรี
6 10-11 ก.ย. แข่งขันเรือยาวประเพณีเทศบาลตำบลบึงระมาณ ประจำปี  2554 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามกุฎราชกุมาร สสส./Thai PBS พิษณุโลก
7 10-11  ก.ย. งานประเพณีแข่งเรือ “บ้านน้ำปั้ว” สสส. น่าน
8 12 ก.ย. งานประเพณีสารทไทยและแข่งเรือยาวประเพณี สสส. นครนายก
9 14-15 ก.ย. โครงการแข่งเรือปลอดเหล้าเทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดปัตตานี สสส. ปัตตานี
10 17-18  ก.ย. งานประเพณีแข่งเรือ “นัดเปิดสนาม” สสส. น่าน
11 17-18 ก.ย. การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน  ประจำปี 2554พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
1609_เชิญร่วมงานแข่งเรือยาวปลอดเหล้า อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 16 – 18 ก.ย. 54
สสส./Thai PBS ศรีษะเกษ
12 19-25 ก.ย. การแข่งเรือปลอดเหล้าจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2554
25/09_ชาวนราธิวาสแห่ชมการแข่งขันเรือกอฯ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ประจำปี 54
สสส./Thai PBS นราธิวาส
13 24-25 ก.ย. งานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯปลอดเหล้าเบียร์อำเภอท่าวังผาประจำปี พ.ศ.2554 สสส. ท่าวังผา น่าน
14 22-25ก.ย. การแข่งขันเรือยาวประเพณี  ประจำปี  2554 สสส. กาฬสินธุ์
15 22-25 ก.ย. งานแข่งเรือ ปี 2554 หัววังผนังตัก จ.ชุมพร สสส. หัววังผนังตึก
16 28 ก.ย. งานประเพณีแข่งเรืออำเภอปัว สสส. น่าน
17 ก.ย. เยาวชนสองแควชวนแข่งเรือปลอดเหล้า ปี 2 สสส. สองแคว พิษณุโลก
18 1-2 ต.ค. งานประเพณีแข่งเรือ “บ้านเจดีย์” สสส. น่าน
19 1-2 ต.ค. แข่งเรือยาวประเพณีไม่มีอบายมุข สสส./Thai PBS เพชรบุรี
20 8-9 ต.ค. แข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน  ชิงแชมป์ภาคอีสาน  โขง ชี  มูล  ปลอดเหล้า  ครั้งที่  2 สสส./Thai PBS อุบลฯ
21 11-12ต.ค. งานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา  อำเภอเวียงสา “ชิงถ้วยพระราชทานฯ (ปลอดเหล้า – เบียร์)” ประจำปี 2554 สสส. เวียงสา น่าน
22 12-16ต.ค. มรดกวัฒนธรรมแข่งเรือปลอดเหล้าลุ่มน้ำหลังสวนสร้างสุข สสส./Thai PBS ชุมพร
23 10-14 ต.ค. ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง แข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน ปลอดเหล้า-ปลอดภัย   ไร้แอลกอฮอล์ จังหวัดสกลนคร  ประจำปี  2554 สสส. สกลนคร
24 10-13 ต.ค. ประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน และการแข่งขันเรือยาวสนุก สุขใจ ไร้แอลกอฮอล์  ประจำปี 2554 สสส. เลย
25 10-11 ต.ค. โครงการแข่งเรือยาวและงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟปลอดเหล้า – เบียร์  ประจำปี  2554 สสส. มหาสารคาม
26 15 ต.ค. งานประเพณีแข่งเรือเยาวชนปลอดเหล้า-เบียร์  จังหวัดน่าน สสส. อบต. ฝายแก้ว น่าน
27 11-12 ต.ค. งานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา  อำเภอเวียงสา “ชิงถ้วยพระราชทานฯ (ปลอดเหล้า – เบียร์)” ประจำปี 2554 สสส. อ.เวียงสา น่าน
28 13 ต.ค. งานประเพณีแข่งเรือตักบาตรเทโวโรหณะ “วัดศิลามงคล”  อำเภอท่าวังผา สสส. ท่าวังผา น่าน
29 18-20 ต.ค. ประเพณีแข่งขันเรือยาวปลอดเหล้า สสส. ร้อยเอ็ด
30 22-23 ต.ค. แข่งขันเรือประเพณีคลองระพีพัฒน์  ครั้งที่ 9 ปี 2554  ชิงถ้วยพระราชทานพลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สสส./Thai PBS สระบุรี
31 29-30 ต.ค. งานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน แข่งเรือปลอดเหล้าจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2554 สสส./Thai PBS สุรินทร์
32 28-30 ต.ค. แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2554  (ปลอดเหล้า – เบียร์) สสส. นนทบุรี
33 1-2 ต.ค การแข่งขันเรือประเพณีตานสลากภัตจูมปู ปลอดเหล้า –เบียร์ สสส. ต.ดู่ใต้ น่าน
34 12-13 ต.ค. การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพร​ะราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้า​อยู่หัวฯ สสส. อุทัยธานี
35 4-6 พ.ย. งานประเพณีแข่งเรือ  (นัดเปิดสนาม)  “ชิงถ้วยพระราชทานฯ”  (ปลอดเหล้า-เบียร์) และงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน  (นัดปิดสนาม)  “ชิงถ้วยพระราชทานฯ” สสส./Thai PBS น่าน
36 5-6 พ.ย. งานแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทาน  พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สสส. นครนายก
37 5-6 พ.ย. เรือยาวประเพณีลำน้ำมูล  แหล่งเพิ่มพูนวัฒนธรรมอำเภอสตึก สสส. บุรีรัมย์
38 6 พ.ย. การแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลสร้อยฟ้า  ประจำปีงบประมาณ  2554 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สสส. อบต.สร้อยฟ้า ราชบุรี
39 12-13 พ.ย. การแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ (แข่งเรือปลอดเหล้า จังหวัดนครปฐม) สสส./Thai PBS นครปฐม
40 12-13พ.ย. ประเพณีการแข่งเรือพิมาย จ.นครราชสีมา สสส. นครราชสีมา
41 19-20  พ.ย. ประเพณีแข่งขันเรือปลอดเหล้าตำบลแสนชาติ สสส. ร้อยเอ็ด
42 19-20พ.ย. รณรงค์งานประเพณีแข่งขันเรือยาวปลอดเหล้าเทศบาลตำบลบางริ้นจังหวัดระนอง สสส./Thai PBS ระยอง
43 26-27 พ.ย การแข่งขันเรือยาวประเพณีองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดราชบุรี   ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประจำปี 2554 สสส./Thai PBS ราชบุรี
44 30 พ.ย. ประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้าตำบลแสนชาติ สสส./Thai PBS ต.แสนชาติ ร้อยเอ็ด
45 10-11 ธ.ค. การแข่งเรือยาวประเพณีนัดเฉลิมพระเกียรติ สสส./Thai PBS ท่าน้ำศิริราช